هزینه انجام لیپوماتیک یا پیکرتراشی در مرکز تخصصی جراحی زیبایی و لیپوماتیک پارس | لیپوماتیک پارس

هزینه انجام لیپوماتیک یا پیکرتراشی در مرکز تخصصی جراحی زیبایی و لیپوماتیک پارس

هزینه نسبی انجام لیپوماتیک توسط تیم تخصصی لیپوماتیک پارس

هزینه لیپوماتیک بستگی به وزن و میزان چربی دارد با اینحال هزینه انجام لیپوماتیک در یک فرد با وزن متوسط به شرح ذیل می باشد.

شکم :  ۲/۵ میلیون

پهلوها : ۲/۵  میلیون

پشت و خط سوتین : ۲/۵ میلیون

بازوها : ۴ میلیون

ران دارای ۴ قسمت است و هزینه هر قسمت : ۲/۵ میلیون

غبغب : ۳/۵ میلیون

ساق پا : ۲/۵

هزینه های ذکر شده شامل هزینه بیمارستان  نیز میباشد.