هزینه انجام لیپوماتیک یا پیکرتراشی

هزینه نسبی انجام لیپوماتیک توسط تیم تخصصی لیپوماتیک پارس

هزینه لیپوماتیک بستگی به وزن و میزان چربی دارد با اینحال هزینه انجام لیپوماتیک در یک فرد با وزن متوسط به شرح ذیل می باشد.

شکم :    از ۲.۵ میلیون

پهلوها : از ۲.۵  میلیون

پشت و خط سوتین : از ۲.۵ میلیون

بازوها : ۲.۵ میلیون

خارج ران یا داخل ران تا زانو : از ۲.۵ میلیون

تمام ران : از ۷.۵ میلیون

غبغب و زاویه دارکردن صورت : ۲ میلیون

ساق پا : ۲/۵

توجه : با توجه به تعداد موضع تخفیف تصاعدی داده خواهد شد.

برای اطلاع از هزینه دقیق لطفا تماس بگیرید.