هزینه انجام لیپوماتیک در مرکز تخصصی جراحی زیبایی و لیپوماتیک پارس

شکم و پهلو
۴   میلیون

پشت
 ۲   میلیون

غبغب
۲   میلیون

سینه
۲   میلیون

بازو
۲   میلیون

ران کامل و دور زانو
۲   میلیون

ران هر موضع
۲  میلیون

باسن

 ۲  میلیون